Thủ tướng Chính phủ đòi hỏi: Các bộ, lĩnh vực, địa phương phù hợp lực giám sát Quỹ nguồn vốn vay nhân dân

Giải quyết hoàn thành điểm các Qũy Nguồn đầu tư dân chúng yếu kém

Theo nội dung của Chỉ thị, nhằm bảo đảm cho chuỗi hệ thống QTDND hoạt động bình ổn, bình yên và phát hành vững bền, đúng mục tiêu, đúng tính chất, đúng nguyên lý của loại hình doanh nghiệp tín dụng thích hợp tác, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh giấc, thị trấn trực thuộc trung ương và các tập đoàn, công ty liên quan tập trung thi hành thành công nhiệm vụ cơ cấu lại chuỗi hệ thống QTDND theo Đề án "Cơ cấu lại chuỗi hệ thống các công ty nguồn hỗ trợ gắn với giải quyết nợ xấu công đoạn 2016 - 2020" ban hành dĩ nhiên Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ theo định hướng "Tiếp tục chấn chỉnh, củng cố và nâng cao chừng mực an toàn, hiệu quả của QTDND hiện có đi đôi với mở mang vững bền các QTDND mới ở khu vực vùng quê; khuôn khổ hoạt động căn bản của QTDND là vận động vốn và cho mượn các thành viên trên khu vực, khác lạ là khu vực nông thôn nhằm huy động các nguồn lực tại chỗ để góp phần phát hành kinh tế địa phương, xóa đói, giảm có điều kiện kinh tế eo hẹp và đẩy lùi cho vay nặng lãi; đảm bảo QTDND hoạt động trên nguyên tắc tình nguyện, tự chủ, tự chịu bổn phận về kết quả hoạt động và nhằm mục tiêu cơ bản là tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên".

song song, nâng cao năng lực, trình độ, đặc biệt là ý thức thi hành qui định của lực lượng cán bộ quản trị, quản lý QTDND; phát huy vai trò, bổn phận giữ vững, kiểm toán nội bộ của QTDND; đảm bảo QTDND hoạt động bình an, hiệu quả, theo đúng tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc hoạt động và quy định của luật pháp; tăng mạnh vai trò, bổn phận, công việc phối thích hợp của các tổ chức quản lý nhà nước nhằm ngăn ngừa, hạn nhạo báng, và cương quyết giải quyết các hành vi vi phạm quy định; dồn vào một chỗ giải quyết hoàn thành điểm các QTDND yếu kém nhằm giữ vững ổn định chính trị, chơ vơ tự phường hội và bình yên chuỗi hệ thống các doanh nghiệp nguồn hỗ trợ; phân tích, hoàn thiện cơ sở pháp lý đối với hoạt động của QTDND, cơ chế giải quyết đối với QTDND yếu kém.

Tăng cường, chủ động tuyên truyền chủ trương, chính sách luật pháp của Nhà nước về hoạt động QTDND, tạo nhân tố kiện để cư dân và thành viên QTDND nâng cao hiểu biết, hăng hái nhập cuộc điều hành và giám sát hoạt động của các QTDND; phát huy vai trò Nhà băng Phù hợp tác phố vietnam, Bảo hiểm Tiền gửi vietnam trong việc kết hợp hệ thống, hỗ trợ vốn đầu tư và xử lý khó khăn của các QTDND, đẩy mạnh vai trò nhập cuộc, cung cấp tác dụng kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước vn (NHNN) đối với các QTDND. 

Tiếp tục rà soát, củng cố và sản xuất các QTDND

Để thực hiện được những chỉ tiêu trên, Thủ tướng Chính phủ đòi hỏi NHNN tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, luật pháp về an toàn hoạt động, điều hành, quản lý, quản trị rủi ro và các quy định khác đối với chuỗi hệ thống QTDND phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số yếu tố của Luật Các tổ chức tín dụng; đổi mới cơ chế quản lý chuỗi hệ thống QTDND theo hướng phân cấp theo quy mô tài sản, vấn đề kiện quản trị không may và năng lực cán bộ. Khai triển chấp hành có hiệu quả Đề án "Củng cố và sản xuất chuỗi hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng tới năm 2030".

Dồn vào một chỗ xử lý theo thẩm quyền các QTDND yếu kém bằng các cơ chế sáp nhập, hợp nhất, giải tán hoặc bằng một vài giải pháp khác theo đúng qui định của luật pháp, trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi chính đại quang minh của người gửi tiền và kiểm soát sự bất biến, bình yên chuỗi hệ thống, bảo đảm bình an, trơ thổ địa tự tại địa phương; nâng cao vai trò quản lý nhà nước, tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra ở cấp trung ương và địa phương về hoạt động tín dụng, cấp phép hoạt động, tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu của các QTDND, xử lý các QTDND yếu kém bây giờ. 

Đồng thời, tăng mạnh vai trò và giao nhiệm vụ Nhà băng Phù hợp tác phường vn và Bảo hiểm Tiền gửi vn trong việc phối thích hợp tham gia, hỗ trợ công dụng kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với các QTDND; thi hành tốt vai trò nghĩa vụ mai mối câu kết hệ thống của Nhà băng Hợp tác thị trấn trong vấn đề hòa vốn, cung cấp cho vay đối với QTDND gặp mặt gian truân về nguồn vốn, thanh khoản; hăng hái tham gia giải quyết các QTDND yếu kém hoặc có tín hiệu mất bình an trong hoạt động; nghiên cứu đề nghị việc sửa đổi Luật Bảo hiểm Tiền gửi để sử dụng nguồn tiền kết dư phí bảo hiểm tiền gửi để giải quyết các tổ chức nguồn vốn vay yếu kém.

Kiểm tra, bình chọn, phân loại các QTDND để có các giải pháp xử lý thích hợp đối với các QTDND yếu kém theo Đề án củng cố và phát hành QTDND tới 2020 và định hướng đến 2030. 

Theo yêu cầu của Thủ tướng, Bộ Tài Chính, Bộ Công an phải có trách nhiệm cùng NHNN. Chi tiết, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với NHNN và các tập đoàn can hệ nghiên cứu, sửa đổi theo thẩm quyền các pháp luật (về cơ chế nguồn vốn, trích lập đề phòng rủi ro,...) để giúp cho các công ty (Công ty nguồn hỗ trợ, Bảo hiểm Tiền gửi vietnam,...) nhập cuộc xử lý QTDND yếu kém; nghiên cứu đề xuất việc ban hành, sửa đổi các chính sách về thuế để tạo động lực sản xuất QTDND tại vùng nông thôn, vùng gian truân theo định hướng, biện pháp đã pháp luật tại Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ phê thông qua Đề án "cơ cấu lại hệ thống các đơn vị tín dụng gắn với giải quyết nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020".

Bộ Công an hăng hái, chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước vn và chính quyền địa phương trong việc giải quyết kịp thời các vi phạm pháp luật trong hoạt động của các QTDND; duy trì bình an, lẻ loi tự trên địa bàn, góp phần đảm bảo đơn độc tự, an toàn phố hội; chỉ đạo công an địa phương hỗ trợ, phối hợp với tổ chức chức năng trong việc thu hồi vốn, của nả của các QTDND theo luật pháp của qui định.

Bộ Ý tưởnrg và Đầu tư, phân tích, tổng thích hợp các kiến nghị yêu cầu trong thời kỳ sửa đổi, bổ sung Luật Phù hợp tác phường, bảo đảm phạm vi pháp lý phù hợp với loại hình doanh nghiệp tín dụng là phù hợp tác xã; đảm bảo sự hợp nhất, đồng bộ giữa Luật Hợp tác xã và Luật các Đơn vị nguồn đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ đòi hỏi UBND tỉnh giấc, thị trấn trực thuộc Trung ương hăng hái, chủ động phối phù hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc giám sát, hỗ trợ QTDND trên địa bàn; đẩy mạnh, chủ động công việc tuyên truyền, định hình tâm lý người địa phương, đảm bảo tình hình an ninh bơ vơ tự trên địa bàn khi có vấn đề nảy sinh; đấu tranh với các tin tức méo mó gây tâm lý hoang mang, tác động tới an toàn hoạt động của chuỗi hệ thống QTDND. 

UBND tỉnh giấc, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chính quyền các ngành quận, quận, thị trấn, phố tăng mạnh quản lý nhà nước về cán bộ nhân lực khiến việc tại các QTDND, ngăn phòng ngừa các vi phạm, không may đạo đức; phối thích hợp với Nhà băng Nhà nước chi nhánh thức giấc, đô thị tăng mạnh quản lý hoạt động của QTDND đảm bảo bất biến, lành mạnh thích hợp pháp luật luật pháp và định hướng sản xuất phổ biến của hệ thống QTDND; nhiệt tình, hỗ trợ cơ sở vật chất, trụ sở làm cho việc cho QTDND nhằm bảo đảm QTDND hoạt động định hình, an ninh. 

Nhà băng Phù hợp tác phường vn và các QTDND thực hiện trang nghiêm các pháp luật của pháp luật trong hoạt động vận động và cho mượn; đẩy mạnh điều hành và giáo dục đạo đức cán bộ, ngăn dự phòng không may trong hoạt động; tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu như đôn đốc thu hồi nợ, bán, giải quyết nợ, giải quyết của cải đảm bảo, sử dụng đề phòng và các giải pháp khác theo luật pháp để đẩy với tốc độ cao tiến độ xử lý nợ xấu...

Theo PV

Theo Nhịp sống kinh tế/SBV


Đọc thêm: gia dat saigon

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VÌ SAO CHỌN CĂN HỘ
LUX RIVERVIEW ???

icon lux riverview NHẬN GIỮ ƯU TIÊN 1 CHỌN CĂN ĐẸP
icon lux riverview Đăng ký Thông tin ngay. Được hoàn lại 100% nếu không mua.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ
Hotline: 0888 749 548
Địa chỉ: Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ VÀ XEM NHÀ MẪUHotline
0888 749 548